fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТИ И ДРУГИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „КУЕНТИН“ ЕООД

1. За този документ

1.1. Настоящите Общи условия за фестивали, концерти и други културни събития, организирани от „КУЕНТИН“ ЕООД („Общите условия“) уреждат правата и задълженията на „КУЕНТИН“ ЕООД, ЕИК 102082901 („КУЕНТИН“ „ние“), както и правата и задълженията на лицата, закупуващи билети за достъп до фестивал, концерт или друго организирано от нас културно-масово събитие („Събитие“) или посещаващи такова Събитие („посетители“, „вие“), във връзка със закупуването на билети за съответното Събитие и посещението на Събитието.
1.2. Във всеки отделен случай Общите условия се прилагат по отношение на Събитието, за което закупувате билет и/или което посещавате.
1.3. Общите условия за конкретното Събитие, за което закупувате билет са посочени на страницата на Събитието в платформата за онлайн продажба на билети, чрез която закупувате билета за Събитието, както и на уебсайта на компанията и/или в профила на компанията в социалните мрежи, които използваме (Facebook, Instagram).
Общите условия на дадено Събитие формират договора между нас и Вас, по силата на който получавате право да посетите това Събитие. Приемането на Общите условия на Събитието е условие за закупуването на билет за Събитието, както и за допускането Ви на територията на Събитието.
1.4. В зависимост от вида билет, който закупувате (хартиен, електронен) е възможно специалните условия на Събитието или по-важна част от тях да бъде отпечатана върху билета. Във всички случаи закупеният от Вас билет ще съдържа подходящо означение на адреса в интернет, на който настоящите Общи условия за Събитието могат да бъдат намерени.
1.5. Ваше задължение е да се запознаете с настоящите Общи условия на Събитието, за което закупувате билет или което посещавате. Със закупуването на билет за Събитие, както и с влизането Ви на територията на Събитието, се приема, че сте се запознали и приемате настоящите Общи условия на Събитието. Препоръчително е отново да се запознаете с Общите условия на Събитието непосредствено преди да потеглите за Събитието, за да съобразите информацията за провеждането на Събитието и правилата, които трябва да спазвате (включително, но не само, по отношение на правила за достъп, носене на забранени предмети и вещества, промени, настъпили след датата на закупуването на билет за Събитието и др.).
1.6. Ако някое от изискванията на Общите условия на Събитието, което ще посетите, не Ви е ясно, следва да се обърнете към нас за разяснение на съответното изискване. Неразбирането на приложимо изискване не е извинение и не Ви освобождава от задължението Ви съгласно условията, в които това изискване е установено.

2. За „КУЕНТИН“ ЕООД

2.1. Организатор на всички събития съгласно тези Общи условия е „КУЕНТИН“ ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 102082901, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с Славейков № 93, хотел Мираж.
2.2. Подробна информация за нашата дейност можете да откриете на уебсайта ни на интернет адрес dinevigroup.bg. По всички въпроси, свързани със Събитията, които организираме, можете да се свържете с нас на имейл на адрес elizabet.wajs@dinevigroup.bg.

3. Билети за Събития

3.1. Можете да закупите билет за наше Събитие само ако сте пълнолетно и дееспособно лице. Когато закупувате билет за друго лице, сте длъжен да запознаете това друго лице с настоящите Общи условия на Събитието. Когато закупувате билет за непълнолетно или малолетно лице, отговаряте и за спазването на Общите условия на Събитието от това непълнолетно или малолетно лице.
3.2. За всяко Събитие, което организираме, е възможно да предлагаме билети през един или няколко различни канали за дистрибуция. Информация за начините, по които можете да закупите билети за дадено събитие, можете да намерите на страницата на нашия уебсайт на интернет адрес https://julymorning.marinadinevi.bg/ и/или в профила на компанията в социалните мрежи, които използваме (Facebook: Dinevi Group, Instagram: dinevi_group)
3.3. Независимо от канала, по който закупувате билет за Събитие, билетът се смята за закупен и договорът Ви с нас за достъп до събитието се смята за сключен от момента на заплащане на цената на билет.
3.4. Освен в изрично предвидените в тези Общи условия случаи, билетите за Събитията, които организираме, не могат да бъдат връщани, като Вие нямате право на отказ от сключения с нас договор. Поради това, ще възстановяваме суми по закупени билети единствено в посочените по-долу случаи и в посочените размери.
3.5. Билетите за Събития е възможно да разполагат с уникален баркод/QR код, като в такъв случай достъпът до Събитието е възможно да се осъществява чрез сканиране на този код на входа на Събитието. Сканирането на баркода/QR кода отбелязва билета като използван и на територията на Събитието няма да бъде допускано друго лице, легитимиращо се с билет със същия баркод/QR код. Затова е важно да пазите билета си за Събитието от достъп на трети лица и да не допускате копиране на билета от трети лица. Поради това не трябва и да публикувате, изпращате и споделяте своя закупен билет онлайн, в социалните мрежи или по друг подобен начин.
3.6. Ваше задължение е да пазите билета си и касовия бон към него от кражба и от изгубване, повреждане и погиване. Съответно, рискът от настъпване на всяко такова събитие е Ваш. Настъпването на такова събитие не е предпоставка за замяна/издаване на нов билет или за възстановяване на цената на откраднатия, изгубен, повреден или погинал билет.
3.7. Вторичната продажба на билети (продажбата от първоначалния купувач в полза на трето лице) е забранена, освен в изрично посочените и гарантирани (от гледна точка на сигурност) от организатора места. В случаите, в които закупен билет може да бъде върнат (напр. при отмяна на Събитие), ще приемаме и ще удовлетворяваме заявки за връщане на билети единствено от лица, закупили билети, с прикачен касов бон при закупуване на каса или с уникалния баркод/QR код при електронна продажба. С оглед избягването на злоупотреби (напр. фалшифициране на билети) и за гарантиране на правата Ви като потребител, препоръчваме да закупувате билети за нашите Събития единствено от оторизираните места/канали за продажба.
3.8. Билетите за Събитие не могат да бъдат използвани за рекламни цели без нашето изрично предварително писмено съгласие.
3.9. Фалшифицирането на билети за Събитие е престъпление! Във всички случаи, в които констатираме такова фалшифициране, ще сезираме компетентните правоохранителни органи и ще сътрудничим на разследването им.

4. Достъп до Събития

4.1. При първоначално влизане в зоната на Събитие трябва да представите валиден билет за Събитието и валиден документ за самоличност (включително шофьорска книжка).
4.2. Многократното влизане и излизане от зоната на Събитието в рамките на Събитието е забранено от съображения за сигурност. Влизането е разрешено по всяко време, но излизането е еднократно в рамките на Събитието. Помислете добре дали не сте забравили нещо преди да влезете.
4.3. Работните часове, през които Събитието е отворено за посетители, са посочени в Общите условия на Събитието. Часовете са ориентировъчни и могат да бъдат променяни до началото на Събитието.

5. Достъп за непълнолетни лица

5.1. Освен ако е посочено друго в Общите условия на дадено Събитие:
5.1.1. Няма минимална възраст за посетителите на организираните от нас Събития;
5.1.2. Един родител/пълнолетен придружител може да придружава не повече от едно лице, ненавършило 18 години.
5.2. Отговорността за здравето и благосъстоянието на всяко малолетно и непълнолетно дете е на неговия родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него (съгласно определението на Закона за закрила на детето). За да бъде допуснато на Събитието малолетно или непълнолетно дете е необходимо:
5.2.1. Детето да бъде придружавано от своя родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за него, или от друго пълнолетно дееспособно лице;
5.2.2. Детето да разполага с декларация по образец, подписана от родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за детето, удостоверяваща обстоятелството, че деклараторът ще придружава детето на Събитието; когато детето се придружава от друго пълнолетно дееспособно лице, декларацията трябва да съдържа овластяване на този друг придружител и съгласие на последния да придружи детето;

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ

5.2.3. Детето да разполага и да представи документ за самоличност или ученическа лична карта.
5.3. Декларацията по т. 5.2.2 се представя в два екземпляра при всяко влизане в зоната на Събитието по образец, достъпен на интернет адрес https://julymorning.marinadinevi.bg/.. Попълнете и подпишете декларацията предварително. Когато придружителят на детето не е родител, настойник,попечител или лице, което полага грижи за него, придружителят и детето трябва по всяко време да разполагат с екземпляр от декларацията по т. 5.2.2.

6. Достъп за хора с увреждания

6.1. При нужда от допълнително съдействие, не се колебайте да се свържете с нас.

7. Мерки за сигурност

7.1. За всяко Събитие, организирано от нас, е възможно да прилагаме една или повече от следните мерки за сигурност:
7.1.1. използване на охранителна компания за поддържане на реда и сигурността пред и в зоната на Събитието;
7.1.2. обиск на посетителя и претърсване на багажа му при влизането в зоната на Събитието;
7.1.3. измерване на температура на посетителя при влизането му в зоната на Събитието и друга проверка за симптоми на заболявания с висока степен на заразност;
7.1.4. видеонаблюдение на входовете и на цялата територия на Събитието.
7.2. Всеки посетител е длъжен да съдейства на охранителите на Събитието, включително да се легитимира с документа си за самоличност и билета си. Неоказването на дължимо съдействие може да доведе до отказ на достъп до Събитието или принудителното Ви отстраняване от зоната на Събитието.
7.3. Ако откажете да бъдете обискиран на входа на Събитието или да предоставите багажа си за претърсването му, няма да бъдете допуснати на територията на Събитието.
7.4. Ако показвате симптоми на високозаразно заболяване по време на епидемия или широко разпространение на това заболяване, е възможно да не бъдете допуснати на територията на Събитието.
7.5. Записи